Anusha Dhandekar, Tanisha Mukherjee, Namrata Purohit, Akbar Khan and Kim Sharma at Amateur Riders' Club

Anusha Dhandekar, Tanisha Mukherjee, Namrata Purohit, Akbar Khan and Kim Sharma at Amateur Riders' Club